Μετεκπαίδευση Εξωτερικού

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Κατόπιν αδείας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και να έχει ανταλλαγή απόψεων με τα κάτωθι κέντρα της Αλλοδαπής:

Vascular Surgery Amsterdam. International Postgraduate Course, 6-11 Ιανουαρίου 1986 (Prof. VanDongen) – KlinischeFortbildunginBayern, AkademiefueraerztlicheFortbildung, Μόναχο 26-28/11/1987 (Prof. P.C.Maurer) – Μικροχειρουργική της Σεξουαλικής Δυσλειτουργίας, Ουρολογική Κλινική Παν/μίου Ζυρίχης 26-27/6-1990, (Prof. D.Hauri) – Ακτίνες Laser (Αγγειοπλαστικές), Ακτινολογική Κλινική Παν/μίου Graz 10-11/10/1990 (Prof. E.Vogler) – Μικροαγγειοχειρουργική, Τμήμα Αγγειοχειρουργικής Παν/μίου Innsbruck, 17-18/10/1990 (Prof. G.Flora) – Αγγειοχειρουργική Μικροσκοπίου, Τμήμα Μικροχειρουργικής, Χειρουργικής Κλινικής Παν/μίου Μονάχου 4-8/11/1990 (Prof. R.G.H.Baummeister) – Νεώτερες τεχνικές στην Αγγειοχειρουργική, Νοσοκομείο Neuperlach/Μονάχου, 12-13/11/1990 (Prof. H.M.Becker) – Μικροαγγειοχειρουργική, Ακτίνες Laser, Καντονιακό Νοσοκομείο Fribourg, 23/11-14/12/1990 (Dr.P.Petropoulos) – Klinische Fortbildung in Bayern, Akademie fuer aerztliche fortbildung, Μόναχο 15-18/5/1996 (Prof. P.C.Maurer) – Internationaler Workshop fuer Phlebologie und Internationales Forums fuer Minichirurgie, Frankfurt 7-8/3/1997 (Prof. Z.Varady).