Ιστορική Έρευνα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

· Η Αγγειοχειρουργική προ των πυλών του 21ου αιώνος. Παρελθόν, παρόν και μέλλον. 14ο Πανελ.Ιατρικό Συνέδριο 1988

· Zur historischen Entwicklung der Arterienchirurgie. P.B.Dimakakos. Phlebo 1998, 12:219-224

· The physichian B.Adamantiades and his contribution to the disease Adamadiades-Behcet. P.B.Dimakakos, B.Tsiligiris, Th.Kotsis. Int.Angiology 1999, 18:176-181 (έπαινος από Ελλην.Χειρουργική Εταιρεία).

· E.Kondoleon. The man behind the procedure. P.B.Dimakakos, N.Arkadopoulos. Int.Angiology 2000, 19:84-88 (ευμενή σχόλια συντάξεως).

· Ιστορία της Αγγειοχειρουργικής του Αρεταίειου νοσοκομείου. Π.Β.Δημακάκος. Στο Δ.Κισκίνης, «Ιστορία της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής». Εκδόσεις University Press Studio, Θεσσαλονίκη 2000.